PREPSTATION – NOVÁ DIMENZE DO KUCHYNĚ

1

Krá­je­ní, se­ká­ní, fi­le­to­vá­ní, oře­zá­vá­ní, por­co­vá­ní, úklid, mytí – a to vše na jed­nom místě ve stře­du ku­chy­ně? Nový Pre­pStati­on, re­vo­luč­ní kon­cept v ob­las­ti dřezů, při­ná­ší další pra­cov­ní pro­stor a vy­tvá­ří mi­mo­řád­ný zá­ži­tek z va­ře­ní. Byl na­vr­žen spe­ci­ál­ně podle pro­ce­sů pří­pra­vy čer­s­tvých po­tra­vin. Ovoce, ze­le­ni­nu, ryby, nebo maso mů­že­te při­pra­vo­vat na dře­vě­ném nebo plas­to­vém pr­kén­ku, které per­fekt­ně za­pa­dá do dřezu, přímo upro­střed dřezu sa­mot­né­ho.

Menší ná­do­ba dřezu na jedné stra­ně je per­fekt­ní pro na­má­če­ní luš­tě­nin, nebo pro od­klad zbyt­ků z čer­s­tvých po­tra­vin. Na druhé stra­ně Vám stále zů­stá­vá volná velká ná­do­ba dřezu, která s po­mo­cí růz­ných ve­li­kos­tí misek ur­če­ných pro parní trou­by, což při­ná­ší ne­o­me­ze­ný pro­stor pro pří­pra­vu. Díky tomu vše, co je po­tře­ba udě­lat v mokré ob­las­ti zů­stá­vá přes­ně tam, kde po­tře­bu­je­te.

Se svým mul­ti­funkč­ním de­signem uši­tým na míru pro­ce­sům pří­pra­vy čer­s­tvých su­ro­vin je tento dřez víc než jen dře­zem. Vlast­ní doplňky a vo­do­vod­ní ba­te­rie Conos Pro se sa­mo­stat­nou spr­cho­vou hla­vi­cí za­ru­ču­jí er­go­no­mic­kou a efekt­ní pří­pra­vu jídel. V de­se­ti při­ro­ze­ných bar­vách ma­te­ri­á­lu CRIS­TA­DUR® a všech třech mož­nos­tech in­sta­la­ce (horní, spod­ní, do ro­vi­ny) je Pre­pStati­on vhod­ný do 120 cm skří­něk v kva­lit­ních ku­chy­ních.

2