Krá­je­ní, se­ká­ní, fi­le­to­vá­ní, oře­zá­vá­ní, por­co­vá­ní, úklid, mytí – a to vše na jed­nom místě ve stře­du ku­chy­ně? Nový Pre­pStati­on, re­vo­luč­ní kon­cept v ob­las­ti dřezů, při­ná­ší další pra­cov­ní pro­stor a vy­tvá­ří mi­mo­řád­ný zá­ži­tek z va­ře­ní. Byl na­vr­žen spe­ci­ál­ně podle pro­ce­sů pří­pra­vy čer­s­tvých po­tra­vin. Ovoce, ze­le­ni­nu, ryby, nebo maso mů­že­te při­pra­vo­vat na dře­vě­ném nebo plas­to­vém pr­kén­ku, které per­fekt­ně za­pa­dá do dřezu, přímo upro­střed dřezu sa­mot­né­ho.

Menší ná­do­ba dřezu na jedné stra­ně je per­fekt­ní pro na­má­če­ní luš­tě­nin, nebo pro od­klad zbyt­ků z čer­s­tvých po­tra­vin. Na druhé stra­ně Vám stále zů­stá­vá volná velká ná­do­ba dřezu, která s po­mo­cí růz­ných ve­li­kos­tí misek ur­če­ných pro parní trou­by, což při­ná­ší ne­o­me­ze­ný pro­stor pro pří­pra­vu. Díky tomu vše, co je po­tře­ba udě­lat v mokré ob­las­ti zů­stá­vá přes­ně tam, kde po­tře­bu­je­te.

Se svým mul­ti­funkč­ním de­signem uši­tým na míru pro­ce­sům pří­pra­vy čer­s­tvých su­ro­vin je tento dřez víc než jen dře­zem. Vlast­ní doplňky a vo­do­vod­ní ba­te­rie Conos Pro se sa­mo­stat­nou spr­cho­vou hla­vi­cí za­ru­ču­jí er­go­no­mic­kou a efekt­ní pří­pra­vu jídel. V de­se­ti při­ro­ze­ných bar­vách ma­te­ri­á­lu CRIS­TA­DUR® a všech třech mož­nos­tech in­sta­la­ce (horní, spod­ní, do ro­vi­ny) je Pre­pStati­on vhod­ný do 120 cm skří­něk v kva­lit­ních ku­chy­ních.

POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY

NAPIŠTE KOMENTÁŘ

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search

VELKOOBCHOD